Llistat de tràmits
Publicat el 5 de juliol de 2016
Certificats, informes i informació d'urbanisme
 • Descripció

  Aquest tràmit permet sol·licitar informes i certificats relacionats amb urbanisme:
  - Certificat d'assenyalament d'alineacions i rasants
  - Certificat de número de policia (adreça oficial d'un solar)
  - Fotocòpies de documents d'expedients d'obres o activitats.
  - Còpia d'informació gràfica, plànols topogràfics, urbanístics, parcel.laris...
  - Altres certificats i informes relacionats amb urbanisme.

 • Preu

  Ordenança Fiscal núm. 6 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
  Epígraf tercer. Documents relatius a serveis tècnics

 • Mitjans de pagament
  A pagar a l'OAV de l'Ajuntament amb targeta bancària o mitjançant transferència bancària.
 • Qui el pot demanar
  La persona interessada (promotor/a, propietari/ària de la finca, llogater/a o arquitecte/a redactor/a del projecte) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
 • Quan es pot demanar
  Durant tot l'any.
 • Termini de sol·licitud
  No n'hi ha.
 • Requisits a complir

  Presentar-ho amb el model normalitzat. Instància documents administratius (OF 6) 

  Instància autoliquidació documents administratiu OF 6

  Instància autoliquidació documents administratiu OF 6

  Fitxer: SolA_licitud_de_documents_administratius_OF_6__50__urgA_ncia_.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 4
  Mida: 332,12 kB

 • Documentació que cal aportar

  En caràcter general, els documents a aportar són:
  1. Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Plànol de situació i emplaçament de la finca
  3. Dades identificatives de la finca sobre la qual es sol·licita el certificat.

  4. En cas de voler sol.licitar un certificat de disponibilitat d'habitatge, caldrà complimentar aquesta sol.licitud i realitzar el pagament de la taxa corresponent 

  Instància sol.licitud certificat de disponibilitat d'habitatge

  Instància sol.licitud certificat de disponibilitat d'habitatge

  Fitxer: SolA_licitud_de_Certificat_de_Disponibilitat_d_Habitatge.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 233,48 kB

 • Tràmit pas a pas

  1.Presenteu la sol.licitud i la documentació requerida.
  2.Serveis tècnics analitza la documentació i informarà al respecte.
  3.L'òrgan competent resoldrà i es comunicarà al peticionari.

 • Termini de resolució
  Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
 • Com sol·licitar el tràmit

  Presencialment a les oficines de l'Ajuntament a Rbla. Francesc Macià 59 o a través la seu electrònica.

 • Normativa general que afecta al tràmit

  Llei 39/2015, de Procediment Administratiu.
  Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
 • Normativa reguladora del silenci administratiu

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

 • Àmbit Temàtic
  Urbanisme, obres i habitatge
^