Llistat de tràmits
Publicat el 5 de juliol de 2016
Certificat de compatibilitat urbanística
 • Descripció
  Sol·licitar un certificat que acrediti la compatibilitat d'un projecte d'una activitat amb el planejament urbanístic vigent.
 • Preu

  Ordenança Fiscal núm. 18 TAXA PER LES LLICÈNCIES D'ACTIVITATS AMBIENTALS.
  Epígraf: Certficació o informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l'activitat projectada amb el planejament urbanístic

 • Mitjans de pagament
  A pagar a l'OAV de l'Ajuntament mitjançant tarjeta bancària en el moment de sol.licitar el tràmit o transferència bancària.
 • Qui el pot demanar
  Qualsevol persona interessada
 • Quan es pot demanar
  Durant tot l'any
 • Termini de sol·licitud
  S'ha de sol.licitar prèviament o conjuntament a la sol.licitud d'activitat.
 • Requisits a complir

  Sol.licitar-ho amb l'imprés corresponent i haver realitzat el pagament de la taxa associada a aquest tràmit.

  Instància ACTIVITATS DOC  ADM  (O F  18) 

  Instància autoliquidació activitats OF 18

  Instància autoliquidació activitats OF 18

  Fitxer: InstA_ncia_d_activitats__OF_18_.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 5
  Mida: 318,22 kB

 • Documentació que cal aportar

  Memòria tècnica que ha d'incloure:

  Plànol/s d'emplaçament que permeti una identificació indubitable de la finca.
  Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i característiques principals.
  Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
  Requeriments de l'activitat respecte als serveis públics municipals

 • Comprovant de pagament de la taxa
 • Tràmit pas a pas

  1.Presenteu la sol.licitud i la documentació requerida.
  2.Serveis tècnics analitza la documentació i informarà al respecte.
  3.L'òrgan competent resoldrà i es comunicarà al peticionari.

 • Termini de resolució
  1 mes
 • Com sol·licitar el tràmit

  Presencialment a les oficines de l'Ajuntament a Rbla. Francesc Macià 59 o a través de la seu electrònica, aportant la documentació requerida.

 • Normativa general que afecta al tràmit

  Llei 39/2015, de Procediment Administratiu.
  Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
  Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

 • Normativa reguladora del silenci administratiu

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques

 • Àmbit Temàtic
  Urbanisme, obres i habitatge
^