Llistat de tràmits
Publicat el 5 de juliol de 2016
Alta en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes
 • Descripció
  Aquest tràmit permet la inscripció d'una entitat al registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes.
 • Preu
  Gratuït.
 • Qui el pot demanar
  El representant  de l'entitat, associació, club, etc. que estigui degudament inscrita al Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.
 • Quan es pot demanar
  Durant tot l'any.
 • Termini de sol·licitud
  No n'hi ha.
 • Requisits a complir
  Cal complir els requisits següents:
 • 1. Ser una entitat sense ànim de lucre, amb seu social o subseu/delegació al terme municipal, que defensi els interessos generals o sectorials dels ciutadans i ciutadanes.
 • 2. La sol·licitud ha d'anar signada per tots els càrrecs directius de l'entitat o associació, Pressupost, Estatuts, Càrrecs.
 • 3. Per registrar una delegació d'una entitat, és necessari que tingui algun delegat representant de l'entitat i seu social al Municipi. En aquest cas, s'haurà de presentar certificat del Secretari/ària de l'entitat, amb el vist-i-plau del President/a, reconeixent la delegació i la seu social a la nostra ciutat/població, així com, el nomenament dels delegats/des representants.
 • Documentació que cal aportar

  Sol·licitud.
  -Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.
  -En cas que es tracti d'entitats supramunicipals, cal aportar la documentació complementària següent: Documents 9 i 10

 • 1. Còpia dels estatuts diligenciats pel Registre General corresponent.
 • 2. Certificat de l'òrgan de govern, emès pel Secretari/ària, amb el vist-i-plau del President/a, on constin la data, el lloc de l'elecció i la totalitat de les persones que el formen, amb indicació del seu càrrec, nom complet, adreça completa, telèfon i DNI (acta fundacional).
 • 3. Còpia compulsada de la resolució d'inscripció en el Registre General corresponent.
 • 4. Certificat emès pel Secretari/ària, amb el vist-i-plau del President/a, on consti el nombre de socis que, en la data de l'emissió del certificat, té l'entitat i en què es detalli quants associats són ciutadans del municipi (només si l'entitat no és de nova creació o si s'hi han inscrit nous socis des del moment de l'acta fundacional).
 • 5. Pressupost general de l'any en curs.
 • 6. Fotocòpia compulsada del CIF de l'entitat.
 • 9. Certificat de l'òrgan corresponent, emès pel Secretari/ària, amb el vist-i-plau del President/a, que acrediti que es crea la delegació/subdelegació/filial/sector o nom de què es tracti, amb les atribucions i finalitats concretes que se li atorguen, en què es detallin l'adreça completa d'aquesta delegació i, si en té, telèfon, Fax, adreça electrònica i pàgina web.
 • 10. Certificat de l'òrgan corresponent, emès pel Secretari/ària, amb el vist-i-plau del President/a, amb la persona o persones que, en nom de l'entitat, poden representar-la al Municipi, en què figurin el càrrec concret, nom complet de la persona o persones, DNI, adreça completa.
 • Tràmit pas a pas

  1. Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida.
  2. El departament corresponent analitza la documentació.
  3. Un cop resolta la sol·licitud, se us comunicarà la resolució.

 • Termini de resolució
  El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).
 • Com sol·licitar el tràmit

  Presencialment per escrit a les Oficines de l'Ajuntament .
  Oficina d'Atenció de la Vila
  Rbla Francesc Macia, 59
  08358 Arenys de Munt

  O mitjançant seu electrònica

 • Normativa general que afecta al tràmit

  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós  de la Llei  Municipal  de Catalunya.

  RD 2568/86, de 26 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats local.           

  Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
 • Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d'associació.
 • Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions.
 • Efectes del silenci administratiu
  Per la naturalesa del tràmit no es contempla. Si es reclama documentació i és denegada, en el termini de 3 mesos es declara la caducitat de la petició.
 • Normativa reguladora del silenci administratiu

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

 • Àmbit Temàtic
  Relació amb l'Administració
^